Dirigenti PSSU

 • Josef Verner (1923 - 1926) - První sbormistr PSSU – odborný učitel z Loun, virtuos na violoncello, dirigent ženskeho sboru v Lou­nech. Byl výborným interpretem Smetanovy tvorby. Pro PSSU upra­vil několik lidových písní. Po náhlé a těžké nemoci zemřel v Lou­nech.
 • Ferdinand Vodička (1926 - 1938) – Byl absolventem státní varhanické školy v Praze, výborný klavírista, od 1. 4. 1926 ředietel hudební školy v Mostě, PSSU věnoval sbory Něšťastný Jano, Uhelná pánev a úpravu několika lidových písní. Dirigentem byl až do roku 1938, kdy byla okupaci násilně přerušena činnost Pěvecké­ho sdružení severočeských učitelů.
 • Miroslav Bruclík (1945 - 1948) – Obětavý dirigent a hudební skladatel, okresní školní inspektor v Mostě, buduje v našem pohraničí nejen rozbité školství, ale obnovuje i tradici sborového zpěvu. Pro PSSU upravil i několik lidových písní, v roce 1948 však odchází z Mostu.
 • Josef Křeček (1949 - 1951) – rovněž okresní školní inspektor v Mostě. V Lomu u Mostu byl členem smyč­cového kvarteta a sbormistrem ženského pěveckého sboru. V únoru 1951 odešel do stejné funkce do Bíliny.
 • Vladimír Kubišta (1951 - 1953) –zástupce ředitele hudební školy v Mostě, dirigent Mosteckého symfonického orchestru, řídil i smíšené sbory. V září 1953 však odešel na hudební školu do Hradce Králové.
 • Jaroslav Kušička (1951 - 1953)
 • Oldřich Arazim (1951 - 1953)
 • Alois Škarka (14. 10. 1953 - 6. 2. 1991) – Alois Škarka se narodil 1. 5. 1922 v Košicích na Kutnohorsku. Zde navštěvoval základní školu a od roku 1933 byl studentem kutnohorského gymnasia. Po maturitě uvažoval o studiu na filosofické fakultě Univerzity Karlovy, ale uzavření vysokých škol v roce 1939 změnilo jeho plány. Navíc byl 1. října 1942 poslán na nucené práce do Rakouska. Po válce v roce 1949 absolvoval učitelský kurs na Karlově univerzitě v Praze. Jeho prvním působištěm byla obec Komořany u Mostu. Členem Pěveckého sdružení severočeských učitelů v Mostě se stal v roce 1948 a následně v roce 1952 členem Pěveckého sdružení pražských učitelů (PSPU). V říjnu roku 1953, v době nejhlubší krize PSSU, přijal funkci sbormistra a uměleckého vedoucího PSSU. Přes veškeré potíže se pouští do práce. Dne 14. října 1953 byla první zkouška, 4. března 1954 první vystoupení. Pod tímto citlivým, ale průbojným a náročným sbormistrem se poda­řilo překonat obtíže a postavit činnost sdružení na novou organi­zační a uměleckou základnu. Byly vypracovány stanovy sdruženi, dů­sledně se vyžadovala a sledovala docházka, členem se mohl stát kaž­dý zpěvák, tedy i neučitel, který složil předepsané zkoušky a za­vázal se plnit stanovy PSSU. Tím se rozšířila členská základna, což se projevilo pozitivně na další činnosti sboru. Díky jeho cílevědomé práci, uměleckým schopnostem a přirozené lidské autoritě dokázal v poměrně krátké době vytvořit těleso, které svými uměleckými kvalitami patřilo mezi špičku ve sborovém zpěvu a to nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Teprve pád totalitního režimu v r.1989, zvýšený zájem o poli­tické dění, možnost soukromého podnikání a starosti o sociální zajištění sebe a svých rodin vedly k poklesu zájmu o členství v PSSU. To a snad i projevující se zákeřná choroba přivedla diri­genta a uměleckého vedoucího Aloise Skarku k tomu, že 6.2.1991 rezignoval na tuto funkci po více jak 38 letech jejího plněni. V prosinci roku 1990 řídil PSSU Most na vánočním koncertě naposledy. Dne 6. února 1991 abdikoval na funkci uměleckého vedoucího a sbormistra a 26. srpna 1992 zemřel.
 • PhDr. Zdeněk Frélich (1991 - 1996) – zástupce Aloise Škarky. Po abdikaci Aloise Škarky se stal dirigentem a uměleckým vedou­cím PSSU. Tento rodák z Chlumčan u Loun po absolvování základní školy a hu­dební školy jako klavírista a po maturitě na lounském gymnáziu studoval učitelství jazyka českého a ruského na pedagogickém in­stitutu v Karlových Varech. Tam také u prof. Bohumila Duška, poz­dějšího pedagoga na AMU v Praze studoval soukromě intonaci, har­monii a kontrapunkt. V tomto směru se později zdokonaloval u prof.Jaromíra Bažanta v Plzni. Pedagogickou praxi začal na ves­nické škole poblíž Stříbra a v Lounech. V Ústí n.L. působil již jako profesor hudební výchovy na gymnáziu. Tehdy také dokončil dálkové studium hudební výchovy na katedře dějin hudby FF Univer­sity Karlovy v Praze ve třídě profesora Petra Ebena. Po malém za­stavení v Žatci se konečně dostává na střední pedagogickou školu do Mostu, kde působil několik let jako vyučující a zástupce ředi­tele. Působil také jako zastupuje ředitele školského úřadu v Mostě. Členem PSSU se stal v roce 1976, kdy ho přivedl jeho kolega Luboš Košťák. Alois Škarka brzy objevil jeho hudební schopnosti a ustanovil jej chorovodem a svým prvním zástupcem.
 • Vlastimil Podlena (1996 - 2012) – se narodil 7. března 1932v Horní Bělé v okrese Plasy. Vystudoval Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem.V letech 1954-1964 působil úspěšně jako sbormistr dětského pěveckého sboru při Základní škole v Horním Jiřetíně. Poté v letech 1964-2002působil současně jako sbormistr dětského sboru při Základní škole v Meziboří. S Mezibořským dětským sborem se úspěšně účastnil okresních a krajských kol sborových soutěží dětských pěveckých sborů. Za tuto činnost byl odměněn v r.2002 cenou Františka Lýska. V roce 1951 vstoupil do Pěveckého sdružení severočeských učitelů (PSSU) v Mostě. V letech 1985-1996 vykonával funkci chorovoda a zástupce nezapomenutelného dirigenta PSSU Aloise Škarky. V r.1996 převzal vedení PSSU a až dosud vykonává funkci sbormistra a uměleckého vedoucího PSSU Most. Kromě těchto činností působil jako člen Severočeského oblastního výboru UČPS Most, v porotách regionálních soutěží dětských pěveckých sborů a v přípravných výborech soutěží TIbi laus Most a při setkávání pěveckých sborů Podkrušnohorské oblasti. Je rovněž nositelem Zlatého odznaku UČPS s granáty.
 • PhDr. Zdeněk Frélich (2012 - dosud)